BabyNotte Ring Kinder-Nachtlichtkomposition– Lenny et Alba