Buntes Animaluce-Nachtlicht – Ruhender Hund– Lenny et Alba