Buntes Animaluce-Nachtlicht – Happy Puppy– Lenny et Alba