Warunki sprzedaży– Lenny et Alba

Warunki sprzedaży

1. Wstęp 

Niniejsze Ogólne Warunki regulują korzystanie z tej witryny oraz umowę między Tobą a nami. Niniejsze warunki określają prawa i obowiązki każdego użytkownika oraz Lenny’ego i Alby w związku z towarami/usługami oferowanymi za pośrednictwem tej witryny. Zanim klikniesz pole „Autoryzuj płatność” na końcu procesu zamówienia, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Korzystając z tej witryny lub składając za jej pośrednictwem zamówienie, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Jeżeli nie zgadzasz się ze wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności, nie składaj zamówień. Niniejsze Ogólne Warunki mogą podlegać modyfikacjom; Dlatego też prosimy o uważne zapoznanie się z nimi przed złożeniem zamówienia.

2- Korzystanie z witryny

Niniejsze Ogólne Warunki są jedynymi warunkami mającymi zastosowanie do korzystania z tej witryny i zastępują wszystkie inne warunki, z wyjątkiem wyraźnej, wcześniejszej pisemnej zgody Sprzedającego. Niniejsze Warunki są ważne zarówno dla Ciebie, jak i dla nas, ponieważ zostały opracowane w celu stworzenia umowy prawnej między nami, chroniącej Twoje prawa jako konsumenta i nasze prawa jako przedsiębiorcy. Składając zamówienie, wyrażają Państwo zgodę na podporządkowanie się bez zastrzeżeń niniejszym Ogólnym Warunkom, po ich zapoznaniu się. Wyrażasz zgodę na: - Aby korzystać z witryny internetowej wyłącznie w celu realizacji uzasadnionych żądań lub zamówień. - Nie składać spekulacyjnych, fałszywych lub oszukańczych zamówień. Jeżeli mamy podstawy sądzić, że takie zamówienie zostało złożone, zastrzegamy sobie prawo do jego anulowania i powiadomienia odpowiednich władz. - Zobowiązać się do podania adresu e-mail, adresu pocztowego i/lub innych informacji umożliwiających nam dokładny i precyzyjny kontakt z Tobą oraz potwierdzić, że możemy wykorzystać te informacje do skontaktowania się z Tobą, jeśli okaże się to konieczne. - Jeśli nie podasz nam wszystkich potrzebnych informacji, nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

3- Odmowa zamówienia

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania w dowolnym momencie dowolnego produktu z tej witryny i/lub zastąpienia lub modyfikacji dowolnej treści lub informacji zawartych na tej stronie.

4- Prezentacja i opis produktów

Charakterystykę oferowanych do sprzedaży produktów przedstawiono w „kartach produktów”. Ceny produktów podane są w euro (€) i obejmują wszystkie podatki, z wyłączeniem kosztów wysyłki. W przypadku, gdy jedna z kart produktu jest niekompletna, każdy zainteresowany ma obowiązek wysłać e-mail z prośbą o dodatkowe informacje na temat produktu do działu obsługi klienta. Klient, który składa zamówienie bez skorzystania z tej możliwości, oświadcza zatem, że posiada wszystkie informacje niezbędne do sfinalizowania swojego zamówienia. Wszystkie teksty i obrazy prezentowane na stronie internetowej sprzedawcy są zastrzeżone na całym świecie na mocy praw autorskich i praw własności intelektualnej; ich powielanie, nawet częściowe, jest surowo zabronione.

5- Procedura zamówienia

Po uzyskaniu dostępu do pierwszego podsumowania artykułów wybranych w działach i dodanych do koszyka, klient jest proszony o potwierdzenie swojego wyboru przed wejściem na stronę płatności, na której wprowadza wszystkie informacje niezbędne do zapłaty żądanej przez sprzedającego ceny. Potwierdzenie zamówienia następuje drogą e-mailową: sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta w momencie składania zamówienia (lub rejestracji w serwisie) w celu dokładnego podsumowania warunków zawartej umowy. Informacje dotyczące dostawy produktu wprowadzane są przez Klienta. W przypadku wprowadzenia przez klienta istotnego błędu, ma on maksymalnie 24 godziny na powiadomienie obsługi klienta o żądanym adresie dostawy. Po tym terminie sprzedawca nie może zagwarantować, że modyfikacja zostanie uwzględniona. Dane zapisane przez sprzedawcę stanowią dowód charakteru, daty i treści umowy. 

6- Dostawa produktów

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć przesyłki zawierające zamówione produkty przewoźnikowi wybranemu przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Dostawa następuje, z wyjątkiem przypadków siły wyższej, na którą sprzedawca nie ma wpływu, w typowym średnim czasie 4 dni dla Francji i Europy oraz 5-6 dni dla reszty świata od potwierdzenia zamówienia i pełnej płatności. Produkty pozostają własnością sprzedającego do momentu całkowitej zapłaty ceny i/lub otrzymania zapłaconej kwoty. Jednakże z chwilą otrzymania zamówienia przez Klienta ryzyko związane z dostarczonym towarem przechodzi na Klienta.

W rzadkich przypadkach zamówienie może zostać anulowane i w całości zwrócone, jeśli nie uda nam się znaleźć dostawcy dostawy (szczególnie w transporcie międzynarodowym). 

Lenny i Alba nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie ani jego bezpośrednie skutki. 

Limitem odpowiedzialności jest całkowity zwrot kwot zapłaconych przez klienta, nie można żądać dodatkowej rekompensaty za zwłokę w dostawie.

Żaden używany produkt nie podlega zwrotowi ani wymianie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkiem Klienta lub odbiorcy jest sprawdzenie w obecności osoby doręczającej zawartości i wyglądu przesyłki(-ek) w celu sprawdzenia, czy żaden element nie jest uszkodzony lub czy nie brakuje go; w przeciwnym wypadku Zleceniodawca lub Odbiorca ma obowiązek systematycznie umieszczać na dowodzie dostawy zastrzeżenia określające charakter stwierdzonej szkody. Aby zastrzeżenia te były dopuszczalne, muszą zostać potwierdzone na piśmie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) w ciągu trzech (3) dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przez Klienta lub odbiorcę przewoźnikowi oraz pocztą elektroniczną do Lenny i Alba w tym samym terminie terminy.

7- Płatność

Po zatwierdzeniu koszyka i wybraniu metody dostawy Lenny i Alba oferują Klientowi w 100% bezpieczną metodę płatności kartą kredytową: Paypal i Stripe. Za pomocą Paypal Klient może płacić na dwa różne sposoby: 1. Posiada już konto Paypal: Nic prostszego, Klient łączy się ze swoim kontem Paypal i postępuje zgodnie z instrukcjami, aby dokonać transakcji. 2. Nie posiada konta Paypal: Klient może zapłacić swoją kartą płatniczą. Nasza usługa Paypal umożliwia płatność różnymi kartami płatniczymi: - Carte Bleue - Mastercard - Visa W przypadku Paypal numer karty bankowej Klienta nie jest w żaden sposób przekazywany firmie Lenny et Alba, a każdy zakup jest potwierdzone paragonem.

Można także płacić za pomocą Stripe.

8- Ustawowy okres odstąpienia od umowy

Zgodnie z przepisami: „konsument (tutaj klient) ma czternaście pełnych dni na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy bez konieczności uzasadniania powodów lub płacenia kar, z wyjątkiem, w stosownych przypadkach, zwrotu kosztów”.

9-  Zwroty

 •  Sprzedawca przyjmuje zwroty od klientów w terminie czternastu dni pod warunkiem, że produkty nie były używane, zużyte lub uszkodzone oraz że zawierają metki i/lub akcesoria dostarczone wraz z produktem.
 • W przypadku produktów spersonalizowanych nie przyjmujemy zwrotów. Wszystkie spersonalizowane przedmioty są wykonane według dokładnych specyfikacji dostarczonych przez klienta i dlatego nie mogą być odsprzedawane. W rezultacie przedmioty te nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 • Do dokonywania zwrotów zaleca się używanie oryginalnego opakowania, ponieważ dostępne koperty nie zapewniają optymalnej ochrony zwracanych produktów. Podobnie zaleca się odesłanie produktów listem poleconym.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu z dowolnego powodu niespełniającego warunków określonych w ust. 1 i 2. Tym samym przesyłka sprawdzona jako niezgodna zostanie odesłana do Klienta na jego koszt.
 • W przypadku zgodnego zwrotu sprzedawca oferuje klientowi: Pełny zwrot pieniędzy za zamówione produkty.
 •  W celu szybkiego rozpatrzenia zwrotu zdecydowanie zaleca się dołączenie do przesyłki kopii faktury i noty wyjaśniającej.
 •  Firma Lenny et Alba nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku zaniedbania ze strony klienta w zakresie przekazanych mu procedur.
 • W przypadku zwrotu pieniędzy oferowane akcesoria lub oferty złożone klientowi zostaną odliczone, jeśli produkty nie zostaną zwrócone w nowym stanie. Za każdy produkt oferowany w ramach sprzedaży i używany, jego cena zostanie odliczona od kwoty zwrotu. 
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów dostawy towarów wykonanych według specyfikacji konsumenta, spersonalizowanych lub które ze względu na swój charakter nie podlegają zwrotowi albo ulegają szybkiemu zepsuciu lub wygaśnięciu. 
 

10- Serwis posprzedażny i gwarancja

Stosunki pomiędzy sprzedawcą a klientami reguluje niniejsza umowa. Biuro Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00. Z obsługą posprzedażową można skontaktować się e-mailem pod następującym adresem: (hello@lenny-et-alba.com).

 • Produkty objęte są 2-letnią gwarancją zgodnie z prawem europejskim.
 • W przypadku sprzedaży profesjonalistom gwarancja na produkt rozpoczyna się w dniu wystawienia faktury pomiędzy Lenny i Alba a profesjonalistą.
 • W przypadku napotkania problemu z urządzeniem lub jakiejkolwiek jego nieprawidłowej pracy, należy skontaktować się z serwisem posprzedażowym.
 • Gwarancja zostanie automatycznie utracona w przypadku samodzielnego przeprowadzenia przez Klienta jakiejkolwiek manipulacji wewnętrznej urządzenia (w tym odkręcenie owiewek)
 • Wszelkie istotne modyfikacje produktu dotyczące części mechanicznej lub elektronicznej bez wyraźnej zgody Lenny'ego i Alby powodują całkowitą utratę gwarancji producenta. 
 • Otwarcie produktu lub modyfikacja głównych części bez naszej zgody powoduje całkowitą utratę gwarancji. 
 • Produkt używany nie podlega zwrotowi ani wymianie.
 • W przypadku nowych produktów istnieje możliwość prezentacji zdjęć 3D lub zdjęć poprzednich wersji. Nie mają one charakteru umownego.
 • W przypadku wszystkich naszych produktów nie gwarantujemy uszkodzeń spowodowanych przez wodę.

12- Ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy

 • 1. Klient chcący śledzić swoją paczkę ma obowiązek poprosić sprzedawcę o numer paczki e-mailem do działu obsługi klienta.
 • 2. Produkty oferowane są do sprzedaży „w miarę dostępności” i od sprzedawcy w żadnym wypadku nie można wymagać zapłaty odszkodowania z tego tytułu ani żadnej innej rekompensaty finansowej.
 • 2.1. W przypadku niedostępności Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji drogą mailową, telefoniczną lub mailową. Jeżeli produkt jest trwale niedostępny, Klient może wybrać inny produkt o tej samej wartości lub zażądać zwrotu już zapłaconej kwoty.
 • 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku popełnienia błędu pisarskiego z jego strony w zakresie ceny lub opisu produktów bądź ze strony Klienta we wprowadzonych przez siebie informacjach.
 • 3.1. Podobnie sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku popełnienia przez Klienta błędu pisarskiego podczas wpisywania adresu lub poczty elektronicznej, który uniemożliwiłby Sprzedającemu pomyślną realizację usług, których się zobowiązał.
 • Lenny i Alba nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku bezpośredniego sporu zewnętrznego pomiędzy Lenny i Alba a zewnętrznym dostawcą usług transportowych lub płatności. 
 • 3.1.1 Jako niewyczerpujący przykład, paczka zwrócona do nadawcy z wzmianką przewoźnika o błędzie Klienta uniemożliwiającym dostawę nie zostanie ponownie wysłana do Klienta bez pełnej zapłaty nowego kosztu przesyłki.
 • 4. Sprzedaż następuje pod warunkiem zaakceptowania przez sprzedawcę warunków sprzedaży, akceptacja ta objawia się albo przygotowaniem i wysyłką zamówienia albo obciążeniem karty kredytowej użytej przez klienta podczas składania zamówienia w dniu serwisie sprzedaży internetowej.
 • 4.1. Odmowa przyjęcia zamówienia objawia się odmową zapłaty przez Sprzedawcę.

13- Poufność danych

Podane przez Klienta dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim; są one, o ile klient nie wyraził wyraźnego sprzeciwu, zintegrowane z dokumentacją klienta marki Lenny et Alba. Lenny i Alba nie mają dostępu do danych bankowych. Zgodnie z prawem Klient ma w każdej chwili prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Aby skorzystać z tego prawa, wystarczy skontaktować się z Działem Relacji z Klientami marki, wysyłając wiadomość e-mail na adres hello@lenny-et-alba.com.

14- Pojednanie stron w przypadku jakiegokolwiek sporu

W przypadku powstania sporu pomiędzy sprzedawcą a klientem, ten ostatni zobowiązuje się wszcząć postępowanie pojednawcze bezpośrednio ze sprzedawcą w celu rozstrzygnięcia sporu bez udziału trzeciej osoby fizycznej lub prawnej. Niniejsza procedura zastępuje każdą inną istniejącą formę rozstrzygnięcia na zaakceptowany przez Klienta okres 30 dni roboczych.

Firma Lenny i Alba
Adres : Lenny et Alba, Allée John W. Léonard, 7526 Mersch, Luksemburg
E-mail : hello@lenny-et-alba.com